Det hellige og alminnelige livet

19-05-2010

I ethvert forhold, ethvert øyeblikk, enhver tanke, ethvert ord og enhver handling ligger en lærdom som bidrar til den sinnrike balansen i et kosmisk univers.

Utdrag fra Betty Bastiens studier av nord-amerikansk urbefolkning

Urbefolkninger har lenge erkjent at naturens orden er en bevisst orden. Det første premisset er at alle skapte former er bevisste. At mennesker og natur ikke er atskilt blir et skille mellom eurosentrert og innfødt filosofi. Dette skillet skaper tydelig atskilte mønstre for kunnskap, sannhet og virkelighet.

Landskap – jord, vind, vann og stein – dyr og ånder er en integrert del av verden. Alt er inni universets bevissthet og utgjør livets sirkel. Alt har sin egen rolle og sitt eget ansvar i universet… Innsikt og visdom kommer fra samspillet med insekter, dyr og planter.

En av de gamle sier: Våre healere vet når de ute på sine veier, om de finner planter som de kan bruke i healingen sin. Vi gir alltid takk. Vi verdsetter plantene, bærene og trærne for de gaver de gir oss. Vi ofrer tobakk og ber våre bønner før vi plukker bærene.

Mennesker har andre sanser og evner enn dyr. Dyr skaper en bevissthet som er forskjellig fra menneskenes. Det betyr at de kan formidle fornyende krefter til menneskene. Dyr er en vesentlig kilde til kunnskap, deres kunnskap om naturens verden overskrider menneskenes… Kunnskap er holistisk, og ethvert aspekt av naturen er bærer av kunnskap som kan utfoldes. I naturen er kunnskap og læring gjensidig.

Dyr er hjelpere, fordi de bærer med seg en kilde til kunnskap og visdom. Hvis du følger dyrene oppmerksomt, vil de kunne vise deg mange veier til balanse og harmoni. Naturen søker alltid mot harmoni.

Tradisjonelt kommer kunnskap fra ånden, og kunnskap betyr å forbinde seg med ånden. Kunnskap er derfor noe som er og har ånd. Kunnskap er noe som vokser gjennom å lytte til vinden, steinen og de årvisse forandringer i været. Ved å forbinde oss med dyrs og planters kunnskap styrker vi vår egen kunnskap. Som i alle forhold må vi ha samtykke og vi må oppfylle våre forpliktelser og vårt ansvar. Seremonier retter seg inn mot den delikate balansen i den kosmiske orden og blir på den måten støtte til kunnskap. Forbindelsene kommer også frem i kosmologi og skapelseshistorie.

Seremoni og bønn er vevet sammen med ’det gode hjertet’, som igjen går sammen med vennlighet og generøsitet. Respekt hviler på vennlighet, som igjen anerkjenner det livgivende grunnlaget for skapelsen. Respekt opprettholder balansen mellom åndens mange krefter. Døden er uunngåelig, og en nødvendig del av balansen.

Livets mening er rotfestet i hellige forbindelser og allianser. Forståelsen av hva det er å være menneske er grunnlagt på forbindelsen med det hellige og med utviklingen av nyskapende erfaring. Menneskers identitet og teori om menneskers utvikling er basert på moralske og etiske relasjoner.

Vennlighet, medfølelse (compassion) og generøsitet er sentrale verdier, basert på den tro at universet er fundamentalt innfølende og generøst. Dette er sentrum av hjertet i amerikanske indianeres levemåte. Muntlige tradisjoner og seremonielle allianser bygger på dette. Medfølelsen overskrider konflikter og misforståelser, fordi den ikke dømmer.

Tradisjonen for å støtte og dele med andre er sterk. Gjennom å være til tjeneste for andre styrker vi forbindelser så vel som de kosmiske allianser med universet. Enhver forholder seg til kollektivet eller stammen som helhet gjennom sin væremåte. Ved å dele med hverandre får stammen innsikt i universets gjensidige og udelelige natur. Ethvert menneske tjener stammen og er en gave til stammen.

Hvis noen hevder åndelig innsikt eller autoritet uten at dette kommer til uttrykk i vedkommendes forbindelser, blir påstandene betraktet som usanne, ugyldige eller uekte. Ekthet fremstår gjennom relasjonene og arbeidet for harmoni og balanse.

De verdier som understøtter vårt ansvar i verden omfatter bevisst beslutning, flytende lederstruktur, integritet, gi og dele, ydmykhet, ærlighet, tålmodighet, vennlighet, oppmerksom lytting og tjeneste for andre.

Noen få eksempler på ansvar i det daglige liv er å gi mat og drikke til gjester, ikke gå foran folk i seremoniutøvelse, hilse og anerkjenne alle du møter med en gest og alltid bevege deg med solen hvis du beveger deg i en sirkel.

Utdrag fra Betty Bastiens
The Cultural Practice of Participatory Transpersonal Visions

An Indigenous Perspective
Revision, Vol 26, No 2, Høst 2003

0 Tanker om “Det hellige og alminnelige livet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *