Fengselsdialog – bli med som frivillig!

For påmelding, send mail til flux@flux.no
Dato: 18-08-2018

Fengselsdialog og Flux

Flux er mer enn et forlag, og ett av våre dialogprosjekter er fengselsdialog.

Vi i Flux Forlag er opptatt av kommunikasjonsformen Dialog. Hvert semester arrangerer vi Dialog i praksis, vi arrangerer kurs der man lærer å fasilitere dialog og vi gir ut bøker om dialog. I tillegg lager vi egne opplegg med dialog for organisasjoner, arbeidssteder og andre grupper ved etterspørsel.

Et av våre mest meningsfylte prosjekter er fengselsdialog. Arbeidet med fengselsdialog er inspirert av Prison Dialogue, ledet av Peter Garrett. Høsten 2015 hadde Flux besøk av Peter Garrett og hans samarbeidspartner Jane Ball. De jobber med fengselsdialoger i England og USA, og hensikten med besøket var utveksling av ideer og erfaringer. Samme høst og påfølgende vår arrangerte Flux fengselsdialoger  i Bergen fengsel. Dette arbeidet har fortsatt i Bredtvedt kvinnefengsel siden høsten 2016, og pågår fremdeles.

Dialog - en samtaleform 

Flux forstår dialog som en bestemt samtaleform der man øver på å lytte, møte med respekt, utsette vurderinger og uttrykke sitt personlige bidrag. Videre er det sentralt å utforske hvilke antakelser man legger til grunn. Innholdet er underordnet, og det sentrale er hvordan vi snakker sammen. Flux ser på dialog som ekstra hensiktsmessig i fellesskap der ulike grupper har ulike interesser og tenker ulikt, og der det er stor maktforskjell. I slike fellesskap er felles forståelse lite sannsynlig.

Vår erfaring er at fengselsdialog gjør at innsatte og ansatte ser forbi faste roller. Dialogen strukturerer frem et rom der det er mulig å snakke om viktige, vanskelige og uvante tema - som medmennesker. Dette bidrar til større forståelse og nye relasjoner, og det kan endre holdningen folk i fengsel møter og ser hverandre. Man får øving i å ta den andre sitt perspektiv, og dermed identifiserer man seg med hverandre i større grad. Slik er dialog med på å humanisere miljø og omgangsform i fengselet.

Tilbakemeldingene på fengselsdialog har vært gode. De innsatte løfter frem at de har fått et fora hvor de kan snakke fritt, uten å måtte uroe seg for at det de sier kan bli brukt mot dem senere. De opplever at dialog kan dempe konfliktnivået i fengselet. Ansatte sier at fengselsdialogene har vært lærerike og utviklende, og at dialog fører til mer dialog. Andre stikkord er god mestringsfølelse, høy grad av tillit i gruppa, det er nyttig å se andres perspektiv, dialog demper frustrasjon, og gir oppriktig kommunikasjon. 

Vi opplever at dialog gjør noe vesentlig med dem som deltar. En innsatt på Bredveit fengsel sier det slik:

Fluxdialog er med på å skape åpenhet og toleranse på avdelingen.

Være med?

Våren 2018 fortsetter Flux arbeidet med fengselsdialog i Bredveit kvinnefengsel. Vi ønsker å ha med en frivillig hver gang. Har du lyst til å bli med? Send en mail på flux@flux.no der du forteller oss hvem du er og hvorfor du ønsker å bli med. Fengselsdialogen blir arrangert onsdager fra 12.00 til 14.30. 

 

 

 

Tid: kl. 12:00 - 14:30
Pris: 0,00 kr
Sted: Flux Forlag